Quy Chế Bầu Cử – Ứng Cử – Đề Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 2023 – 2028