Tag - Điều lệ

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn 2020

Vào ngày 14 tháng 03 năm 2020, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp theo mô hình mở rộng. Ban Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty thay thế cho điều lệ ban hành ngày 06 tháng 05 năm 2017. Chi tiết xem tại đây.