HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

Công ty CP Tân Phú Sài Gòn trân trọng giới thiệu danh sách Ban lãnh đạo và điều hành của Công ty, cụ thể như sau:

  1. Ông Nguyễn Quốc Toản :  Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
  2. Ông Phan Hồng Quang  :  Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty
  3. Bà Trần Thị Hải Âu         : Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Kinh doanh.
  4. Ông Đặng Ngọc Diễn     : Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Nghiệp vụ.
  5. Ông Nguyễn Đức Hiếu   : Thành viên Hội đồng Quản trị.