Tag - cổ đông

Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh cho năm 2020. Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thương niên hàng năm. Bộ tài liệu Đại hội Cổ đông được liệt kê và đính kèm cụ thể theo danh sách dưới đây. Vui lòng tải về và xem chi tiết. Thông báo Vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Chương trình Đại [...]