CỔ ĐÔNG

Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng kinh doanh cho năm 2024. Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thương niên hàng năm. Bộ tài liệu Đại hội Cổ đông được liệt kê và đính kèm cụ thể theo danh sách dưới đây. Vui lòng tải về và xem chi tiết. Quy chế tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Thông báo [...]

Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kinh doanh cho năm 2023. Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thương niên hàng năm. Bộ tài liệu Đại hội Cổ đông được liệt kê và đính kèm cụ thể theo danh sách dưới đây. Vui lòng tải về và xem chi tiết. Thông báo Vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 Chương trình [...]

Quy Chế Bầu Cử – Ứng Cử – Đề Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 2023 – 2028

Nhằm bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn xin gửi Cổ đông tài liệu sau: – Quy chế tổ chức Đại Hội đồng cổ đông năm 2023 (tải tệp) – Quy chế Bầu cử – Ứng cử – Đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (tải tệp) – Phiếu Ứng cử – Đề cử Thành viên Hội đồng Quản [...]

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn 2022

Vào ngày 11 tháng 03 năm 2022, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp theo mô hình mở rộng. Ban Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty thay thế cho điều lệ ban hành ngày 14 tháng 03 năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn 2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp theo mô hình mở rộng. Ban Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn quyết định trình Đại hội cổ đông bản Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn 2022 vào ngày 11 tháng 03 năm 2022. Chi tiết đính kèm File.

Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng kinh doanh cho năm 2022. Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thương niên hàng năm. Bộ tài liệu Đại hội Cổ đông được liệt kê và đính kèm cụ thể theo danh sách dưới đây. Vui lòng tải về và xem chi tiết. Thông báo Vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Chương trình Đại [...]

Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh cho năm 2021. Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thương niên hàng năm. Bộ tài liệu Đại hội Cổ đông được liệt kê và đính kèm cụ thể theo danh sách dưới đây. Vui lòng tải về và xem chi tiết. Thông báo Vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Chương trình Đại [...]