CỔ ĐÔNG

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn 2022

Vào ngày 11 tháng 03 năm 2022, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp theo mô hình mở rộng. Ban Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty thay thế cho điều lệ ban hành ngày 14 tháng 03 năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn 2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp theo mô hình mở rộng. Ban Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn quyết định trình Đại hội cổ đông bản Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn 2022 vào ngày 11 tháng 03 năm 2022. Chi tiết đính kèm File.

Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng kinh doanh cho năm 2022. Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thương niên hàng năm. Bộ tài liệu Đại hội Cổ đông được liệt kê và đính kèm cụ thể theo danh sách dưới đây. Vui lòng tải về và xem chi tiết. Thông báo Vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Chương trình Đại [...]

Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh cho năm 2021. Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thương niên hàng năm. Bộ tài liệu Đại hội Cổ đông được liệt kê và đính kèm cụ thể theo danh sách dưới đây. Vui lòng tải về và xem chi tiết. Thông báo Vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Chương trình Đại [...]

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn 2020

Vào ngày 14 tháng 03 năm 2020, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp theo mô hình mở rộng. Ban Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty thay thế cho điều lệ ban hành ngày 06 tháng 05 năm 2017. Chi tiết xem tại đây.

Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh cho năm 2020. Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thương niên hàng năm. Bộ tài liệu Đại hội Cổ đông được liệt kê và đính kèm cụ thể theo danh sách dưới đây. Vui lòng tải về và xem chi tiết. Thông báo Vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Chương trình Đại [...]

Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

Các tài liệu cho Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn được liệt kê và đính kèm cụ thể theo danh sách dưới đây. Quý vị vui lòng tải về và xem chi tiết: Thông báo Vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty CP Tân Phú Sài Gòn Chương trình Đại hội Cổ đông năm 2019 – Công ty CP Tân Phú Sài Gòn Giấy đăng ký Tham dự Đại hội [...]