Tag - ứng cử

Quy Chế Bầu Cử – Ứng Cử – Đề Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 2023 – 2028

Nhằm bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn xin gửi Cổ đông tài liệu sau: – Quy chế tổ chức Đại Hội đồng cổ đông năm 2023 (tải tệp) – Quy chế Bầu cử – Ứng cử – Đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (tải tệp) – Phiếu Ứng cử – Đề cử Thành viên Hội đồng Quản [...]