Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty CP Tân Phú Sài Gòn